Kolektiv protiv političke represije

Politička represija može imati različite pojavne oblike i može biti vršena različitim sredstvima, ali uvek uključuje politički motivisan progon pojedinca ili grupe, sa ciljem ograničavanja ili ukidanja slobode i prava da učestvuju u životu društva.

Politička represija je danas izuzetno aktuelna i sveprisutna, ne samo u našem društvu već i u svakoj drugoj državi, u svim delovima sveta. Svakodnevno se susrećemo sa primerima medijskog linča, pravnog progona i policijske brutalnosti.

Širom sveta, oni koji se odvaže da dovedu u pitanje društveni staus kvo često su suočeni sa arsenalom političke represije: od ucena i ponižavanja do zlostavljanja i mučenja, uključujući i montirane sudske procese, prisilna odvođenja i otmice, državno sponzorisani teror, politička ubistva i egzekucije.

Svakom obliku političke represije uvek i svuda se treba suprotstaviti – kako javnim istupanjem i delovanjem, tako i organizovanim otporom represiji i onima koji je sprovode.

Organizacioni principi

1. KPPR je nezavisna, neautoritarna, neprofitna, neposredno demokratski ustrojena organizacija koja za cilj svog delovanja ima borbu protiv svih oblika političke represije. Kolektiv protiv političke represije pruža pravnu i svaku drugu pomoć grupama i pojedincima koji se nađu pogođeni bilo kojom vrstom političke represije; javno istupa u svrhu promocije slobodnog političkog izražavanja; organizuje i pruža podršku protestima protiv političke represije i svim aktivnostima koje u sebi sadrže antirepresivnu konotaciju.

2. Odbijamo saradnju sa organizacijama, grupama i pojedincima/kama koji/e diskriminišu ljude na nacionalnom, seksualnom, rasnom, polnom, verskom ili drugom osnovu.

3. KPPR funkcioniše kao nezavisni kolektiv u kome se odluke donose se na principima direktne demokratije, dogovorom ili najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova kolektiva.

4. Sastanak kolektiva je validan ukoliko je zakazan najmanje 7 dana ranije, putem zajedničkog kanala komunikacije i ako mu prisustvuje najmanje dve trećine aktivnih članova koji se mogu uključiti uživo ili preko Interneta.

5. Pojedinci/ke koji se ne slažu sa nekom odlukom ne moraju je sprovoditi, ali ne mogu raditi protivno odlukama većine.

6. KPPR može formirati radne grupe za različite aktivnosti i pravce delovanja. Radna grupa donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova, bez kvoruma, uz obavezu da sastanak bude zakazan najmanje 48 sati unapred. Radna grupa polovinom glasova ukupnog članstva radne grupe bira i razrešava tehničkog sekretara radne grupe zaduženog da koordinira rad, zakazuje sastanke, vodi evidenciju o članstvu radne grupe i slično. Radna grupa dužna je da podnosi kolektivu zapisnike sa svojih sastanaka i izveštaje o svom radu.

7. Kolektiv protiv političke represije o zahtevima za prijem u članstvo odlučuje prostom većninom ukupnog članstva kolektiva. Zahtev za prijem u članstvo podnosi se pisanim, odnosno elektronskim putem popunjavanjem zahteva zaprijem u članstvo sa obrazloženjem.

8. Pored članstva, u radu KPPR učestvuju i prijatelji kolektiva. Prijatelji kolektiva mogu punopravno učestvovati u radu Radnih grupa, biti uključeni u aktivnosti KPPR i pravovremeno informisani o svemu bitnom.

9. Osnovni dokumenti KPPR su spisak članova i prijatelja kolektiva, spisak Radnih grupa i bela knjiga odluka.

10. Kolektiv protiv političke represije nastavlja politički kontinuitet Kampanje protiv političke represije iz 2009. godine koja je uspešno delovala sa ciljem oslobađanja „beogradske šestorke“ i odbacivanja optužbe za krivično delo međunarodnog terorizma kojim su bili obuhvaćeni članovi „Anarhosindikalističke inicijative“.

11. Ovi principi usvojeni su na sastanku anarhosindikalističke grupe „Klasna solidarnost“ od 13.07.2020, koja ih može ažurirati ako se za time ukaže potreba.